Privacy- en cookieverklaring
Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartspraktijk Klein streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.
Persoonsgegevens:
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Om gebruik te maken van onze diensten kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:
 • naam, adres en woonplaats;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Gegevens betreffende uw gezondheid en een actuele medicatielijst;
 • De naam van uw zorgverzekeraar;
 • De naam van uw andere zorgverleners;
Grondslag voor gegevensverwerking:
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiŽnten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.
Doeleinden gegevensverwerking:
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
 • Het aanmaken van een dossier om u bij de praktijk in te schrijven;
 • Het bijhouden van uw medisch dossier;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het uitvoeren van een behandeling;
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden:
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.
Bewaartermijnen:
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Betreft het bewaartermijn voor betaalgegevens verwijzen wij naar ons factoringsbedrijf: Netpoint Factoring B.V.
Beveiligingsmaatregelen:
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. [hier noemen welke maatregelen dat dan zijn.
Sociale media / Social Media Plugins (webpagina):
Indien je via sociale media berichten uitwisselt met Tandartspraktijk Klein, bijvoorbeeld via Facebook, kunnen wij gegevens zoals je (gebruikers) naam, woonplaats, e-mail adres of geslacht ontvangen. Dit geldt wanneer je commentaar plaatst, media uploadt, een bericht verzend of op de like knop klikt. Bij deze sociale media zijn hun eigen voorwaarden en verklaringen van toepassing.
Uw rechten:
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan: [email protected] of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 0252 375973. Wij zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.
Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens:
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.
Tevens zijn wij aangesloten bij de KNMT waar u ook met eventuele klachten terecht kunt.
Wijzigingen in deze privacyverklaring:
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
Onze contactgegevens:
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:
 • Tandartspraktijk Klein
 • Forum 10
 • 2211 LV Noordwijkerhout
 • Telefoon: 0252 375973
 • Email: [email protected]